ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รับข่าวสาร ข้อมูล

dot
รายการทัวร์ ท่องเที่ยว วันเดียว article

กาญจนบุรี 
โปรแกรมทัวร์
06:30 น. : รถตู้ รับ ณ ที่ จุดนัดพบ กรุงเทพมหานคร
06:30 น. : รถตู้ รับ ณ ที่ จุดนัดพบ กรุงเทพมหานคร แล้ว มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี.
09:30 น. : ถึงกาญจนบุรี พร้อม นำท่าน เยี่ยมชม สุสานสัมพันธมิตร, พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 , สะพานข้ามแม่น้ำแคว หลัง จากนั้น จะ พาท่าน นั่ง รถไฟ ผ่านทาง รถไฟสายมรณะ จนถึง ถึง สถานี น้ำตกไทรโยค
13:00 น. : รับประทาน กลางวัน ที่ แพกิตติ แพริมน้ำ พร้อมชมทัศนียภาพ ความสวยงาม ของ แม่น้ำแควน้อย
14:15 น. : หลังจากที่ รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จ เราจะ พาท่าน ไป น้ำตกไทรโยคน้อย พักผ่อนเล่นน้ำ ตามอัธยาศัย
15:15 น. : เดินทาง จาก กาญจนบุรี พร้อม เดินทาง กลับ กรุงเทพมหานคร
18:00 น. : เดินทาง ถึง กรุงเทพมหานคร.
ราคา 2,000 บาท
ราคานี้ได้รวม :
- ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ
- อาหารกลางวัน
- มัคคุเทศก์
- รถรับ-ส่ง
กาญจนบุรี วัดเสือ
โปรแกรมทัวร์
06:30 น. เริ่มรับ ณ จุดนัดพบ ต่าง ๆ ใน กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ จังหวัดกาญจนบุรี.
09:30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี พร้อมนำพาท่าน เยี่ยมชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็น สถานท่องเที่ยว กาญจนบุรี ที่ขึ้นชื่อ ของ จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้น นำพาท่าน เที่ยว สุสานสัมพันธมิตร ( สุสานเชลย ) และ พิพิธภัณท์ สงครามโลก ครั้งที่ 2
12.00 น. นำพาท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหาร แพกิตติ.
13:00 น. เที่ยวชม น้ำตกไทรโยคน้อย ตามอัธยาศัย
13:45 น. นำท่าน เยี่ยมชม วัดเสือ หรือ วัดป่า หลวงตามหาบัว ที่ มีชื่อเสียง โด่งดัง ไป หลาย ๆ ประเทศ , เที่ยวชม บริเวณรอบ ๆ ซึ่ง เต็มไป ด้วย สัตว์ ป่านานาชนิด อาทิเช่น เก้ง กวาง หมูป่า ชะนี นกยูง ไก่ป่า ม้า ควาย แพะ หลังจากนั้น จะพาท่าน ไป ที่ หุบเสือ ( Tiger Canyon ) ซึ่ง เป็นสถานที่ พระนำ เสือ ออกจาก กรง มา เล่น และ พักผ่อน ภายใน บริเวณ หุบเสือ ท่าน จะได้เห็น และ สัมผัส กับ เสือ อย่างไกล้ชิด และ แวดล้อม ด้วย นักท่องเที่ยว ต่างชาติ นานาประเทศ ที่ สนใจ อยากมาเห็น และ สัมผัส ถ่ายรูป กับ เสือ ณ วัดเสือ แห่งนี้.
15.00 น. หลังจาก เที่ยวชม วัดเสือ เสร็จเรียบร้อย แล้ว เราจะนำพาท่าน ออกจาก วัดเสือ พร้อม มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหานคร.
18:30 น. ถึงกรุงเทพมหานคร
ข้อห้าม ; ห้ามสวมเสื้อผ้า สีแดง
ราคา 2,500 บาท
ราคาทัวร์ รวม:
- ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ
- อาหารกลางวัน
- มัคคุเทศก์
- รถรับ-ส่ง
กาญจนบุรี ทรีคกิ้ง เดินป่า
โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1: กรุงเทพ ฯ - สุสานสัมพันธมิตร - พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - นั่งรถไฟสายมรณะ - น้ำตกไทรโยคน้อย
06:30 น. เริ่มรับ ณ จุดนัดพบ ต่าง ๆ ใน กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ จังหวัดกาญจนบุรี.
09:30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี พร้อมนำพาท่าน เยี่ยมชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็น สถานท่องเที่ยว กาญจนบุรี ที่ขึ้นชื่อ ของ จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้น นำพาท่าน เที่ยว สุสานสัมพันธมิตร ( สุสานเชลย ) และ พิพิธภัณท์ สงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งได้ รวบรวม สิ่งของต่าง ๆ จาก เหตุการณ์ สงครามโลก ครั้งที่ 2 ไว้ให้ชม ใน พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ หลัง จากนั้น จะพาท่าน นั่งรถไฟ เพื่อ เที่ยวชม รถไฟ สายมรณะ , เส้นทางรถไฟ สายมรณะ แห่งนี้ ได้ สร้างขึ้น มาจาก น้ำพักน้ำแรง โดย การบุกเบิกสร้าง ของทหารเชลยศึกพันธมิตร ที่ กองทัพญี่ปุ่น เกณฑ์มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ยุทธศาสตร์ ผ่าน ประเทศพม่า ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางสายนี้ แวดล้อม ด้วย ธรรมชาติ สวยงามมาก เลยทีเดียว
12.30 น. รถไฟ เดินทาง มาถึง จุดชมวิว โค้ง สะพานสายมรณะ ซึ่ง ตั้งตระหง่าน คู่ กับ แม่น้ำแคว
รถไฟ จะนำพาท่าน มุ่งหน้า สู่ ปลายทาง สถานี น้ำตก
13:16 น. รับประทานอาหาร กลางวัน ที่ ร้านอาหาร แพริมน้ำ แพกิตติ สัมผัสธรรมชาติ ไกล้ชิด ติด กับ แม่น้ำแควน้อย พักผ่อน ตามอัธยาศัย พอประมาณ.
13:45 น. เริ่มกิจกรรม ล่องแพ ไม้ไผ่ ตามลำน้ำ แม่น้ำแควน้อย ชม ธรรมชาติ ป่าเขา ลำเนาไพร ตลอด สองฝั่ง แม่น้ำแควน้อย และ ต่อด้วย กิจกรรม ขี่ช้าง
14:45 น. แวะ เที่ยวน้ำตกไทรโยคน้อย เพื่อ พักผ่อน เล่นน้ำ บริเวณ น้ำตกไทรน้อย ตามอัธยาศัย
15.00 น. หลังจาก สนุกสนาน เล่นน้ำตกไทรโยคน้อยพอประมาณ จะนำพาท่าน มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหานคร
ราคา 2,000 บาท
ราคาทัวร์ รวม:
- ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ
- อาหารกลางวัน
- มัคคุเทศก์
- รถรับ-ส่ง
ตลาดน้ำ กาญจนบุรี วัดเสือ 
โปรแกรม ทัวร์
06.30 น. เริ่มรับ ณ จุดนัดพบ ต่าง ๆ ใน กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ จังหวัดราชบุรี
08.30 น. ชมโรงงาน น้ำตาลสด ที่การผลิต น้ำตาลสด ได้มาจาก มะพร้าว และ การสาธิต ในการทำ น้ำตาลมะพราวสด หลังจากนั้น นำพาท่าน มุ่งหน้าสู่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
09.00 น. นำพาท่าน ล่องเรือหางยาว เที่ยวชม คลองน้ำดำเนินสะดวก ทิวทัศน์ วิถีชีวิต การเป็นอยู่ ริมน้ำ ของ ชาว ดำเนินสะดวก
09.30 น. ถึง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เที่ยวชม ตลาดน้ำดำเนินสะดวกและ เลือกซื้อสินค้า ท้องถิ่น ตามอัธยาศัย ซึ่ง มีสินค้าให้ท่านเลือกชม หลาย ๆ ชนิด.
10.30 น. ออกจาก ตลาดน้ำดำเนินสะดวก แวะเยี่ยมชม สินค้าพื้นเมือง Handy Craft
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ กาญจนบุรี
13.30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี พร้อมนำพาท่าน เยี่ยมชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็น สถานท่องเที่ยว กาญจนบุรี ที่ขึ้นชื่อ ของ จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้น นำพาท่าน เที่ยว สุสานสัมพันธมิตร ( สุสานเชลย ) และ พิพิธภัณท์ สงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งได้ รวบรวม สิ่งของต่าง ๆ จาก เหตุการณ์ สงครามโลก ครั้งที่ 2 ไว้ให้ชม ใน พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้
14.45 น. นำพาท่าน เยี่ยมชม วัดเสือ หรือ วัดป่า หลวงตามหาบัว ที่ มีชื่อเสียง โด่งดัง ไป หลาย ๆ ประเทศ , เที่ยวชม บริเวณรอบ ๆ ซึ่ง เต็มไป ด้วย สัตว์ ป่านานาชนิด อาทิเช่น เก้ง กวาง หมูป่า ชะนี นกยูง ไก่ป่า ม้า ควาย แพะ หลังจากนั้น จะพาท่าน ไป ที่ หุบเสือ ( Tiger Canyon ) ซึ่ง เป็นสถานที่ พระนำ เสือ ออกจาก กรง มา เล่น และ พักผ่อน ภายใน บริเวณ หุบเสือ ท่าน จะได้เห็น และ สัมผัส กับ เสือ อย่างไกล้ชิด และ แวดล้อม ด้วย นักท่องเที่ยว ต่างชาติ นานาประเทศ ที่ สนใจ อยากมาเห็น และ สัมผัส ถ่ายรูป กับ เสือ ณ วัดเสือ แห่งนี้. 19.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร.
ข้อห้าม ; ห้ามสวมเสื้อผ้า สีแดง
ราคา 2,800 บาท
ราคาทัวร์ รวม:
- ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ
- อาหารกลางวัน
- มัคคุเทศก์
- รถรับ-ส่ง

 

 

 

 
รายการทัวร์ ท่องเที่ยว กาญจนบุรี กับ แพกิตติ

รายการ แพ็คเก็จทัวร์ ท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน article
รายการ แพ็คเก็จทัวร์ ท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เพจใหม่ 1

BANGKOK OFFICE : 59 Soi 20 Seri ., Ramkamhaeng 24., Huamak ., Bangkapi., Bangkok
TEL. 0-2314-4521 FAX. 0-2719-0201 กด 0 
KANCHANABURI :140/3 Moo 3 Tahsao ., Saiyoke , Kanchanaburi ., Thailand.
Mobile : 08-1906-9879 - 034-634168
กรุงเทพมหานคร : 59 ซ.20 เสรี 2 รามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
โทร. 0-2314-4521 แฟกซ์ 0-2719-0201 กด 0
กาญจนบุรี :140/3 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
มือถือ 08-1906-9879 - 034-634168